logo


Zorgvisie

Doel van de zorgvisie

De zorgvisie informeert zusters en medewerkenden over de achtergronden van de zorg die aan de zusters wordt geboden. Het biedt medewerkenden helderheid over het werkklimaat. Van alle medewerkenden wordt verwacht dat zij in het klooster werken vanuit deze zorgvisie.

Uitgangspunten

De zorg wordt geboden vanuit de volgende uitgangspunten:
- De spiritualiteit van de Congregatie. Deze is geïnspireerd op het Evangelie en de Franciscaanse geest. Het bewaren van de eigen religieuze leefstijl in een vertrouwde omgeving met medezusters is hierbij een gegeven.
- De individuele zorgvraag. Hierbij rekening houdend met de privacy van de zuster en met haar mogelijkheden en wensen.
- De optimale inzet van medewerkenden ten dienste van de zusters. Dit vraagt een werkklimaat waarin medewerkenden ruimte, medezeggenschap en ontplooiingsmogelijkheden ervaren. Communicatie en openheid naar alle geledingen zijn daarvoor voorwaarden.

kapel

Zorgvisie

De zorg is gericht op het bevorderen van het lichamelijk, psychisch, sociaal en geestelijk welzijn van iedere zuster in haar thuissituatie, binnen de spiritualiteit van de Congregatie. De zorg bestaat uit het stimuleren en/of aanleren van zelfzorg en mantelzorg en/of het verlenen van professionele zorg.
De zorg kan worden geboden door:
- medezusters/vrijwilligers: op basis van medemenselijkheid en vrijwilligheid;
- professionele medewerkenden: op basis van deskundigheid.
Zelfzorg is de eigen verantwoordelijkheid voor het doen en laten: het zelf in staat zijn beslissingen te nemen, behoeften aan te geven en hier verantwoordelijkheid voor te dragen.

Mensvisie

beeld gang Onze zorgvisie is ontleend onze overtuiging dat ieder mens geschapen is naar Gods beeld, uniek en gelijkwaardig aan elkaar, door God gewild en geliefd. Elke mens is daarom een waarde op zich. Ieder mens is zoals hij is, heeft recht op bestaan

De opdracht aan de mens is een wereld te creŽren waarin ieder mens tot zijn recht kan komen en geluk kan ervaren. Daarom is het belangrijk dat mensen zorg en aandacht hebben voor elkaar en voor elkaars uniciteit. Deze zorg moet vooral uitgaan naar hen voor wie het leven moeizaam of zelfs moeilijk is geworden. Ons leven is een geschenk waarmee we zorgvuldig dienen om te gaan. Omdat in het christelijk denken in het verleden de neiging bestond om meer nadruk te leggen op het geestelijke dan op het lichamelijke, sluiten wij ons ook aan bij de holistische denkwijze die de mens als een samenhangend geheel ziet. Lichaam en geest, sociale en psychische aspecten van mens-zijn, vormen een geheel.

Door het accent te leggen op de samenhang wordt ook duidelijk dat de vier aspecten van zorg, die hierna worden genoemd, niet los van elkaar staan.

Aspecten van zorg

In de zorg(verlening) kunnen een viertal aspecten van zorg worden onderscheiden:

beeld voortuin

Hoewel deze vormen van zorg onderscheiden kunnen worden, kunnen ze niet los van elkaar worden gezien, niet gescheiden worden. Welzijn hangt af van de harmonie van deze aspecten. Het is dus van belang dat men zich op alle vier terreinen welbevinden kan.

 

Stg. Teresia van Miert, Deken Van Miertstraat 8, 5461 JN Veghel